INNHOLDSFORTEGNELSE "TEAMUTVIKLING OG SELVDREVNE TEAM"

1. Innledning
   - Definisjoner av team

2. Barrierer for å skape team
    - Strukturelle barrierer
   - Sosiale og kulturelle barrierer

3. Hvorfor arbeide i team?

4. Hva er selvdrevne team?
    - Ansvar og myndighet i selvdrevne team
    -
Myter om selvdrevne team
    - Utfordringer ved å skape selvdrevne team

5. Selvdrevne team i organisasjonshistorisk perspektiv
    - Oppsummerende trekk

6. Psykologisk teamkontrakt
    -
Modell for psykologisk jobbkontrakt
    - Rekruttering og psykologisk jobbkontrakt


7. Teamutviklingsmodell - 7 trinn i utviklingen mot velfungerende team

    - Orienteringsfasen
    - Tillitsbygging
    - Mål og roller
    - Commitment
    -
Implementering
    - Topp prestasjoner!
    - Fornyelse

8. Belbins teamrolleanalyse - Ulike roller i et team
    - Iverksetteren
    - Idéskaperen
    - Ressurssøkeren
    - Koordinatoren
    - Pådriveren
    - Analytikeren
    - Teamarbeideren
    - Ferdigstilleren
    - Spesialisten
    - Oppsummering av rollene
 

9. Prestasjonssterke team (High Performance Teams)
    - Beslutningsprosesser i prestasjnssterke team

10. Praktisk implementeringscase: ”Selvdrevne team i Telenor Kundeservice”
    - Fire grunnleggende rammebetingelser og et målbilde..
    -
”Vi gjør jobben vår!” 
    -
”Vi gir kunden en god opplevelse!” 
    - ”Vi bestemmer over oss selv!”
    -
”Vi belønnes med mer enn penger!”
    - ”Vi organiserer hverdagen vår!”
    -
”Vi har fart og har det gøy!”
    - Erfaringer med selvdrevne team i Telenor Kundeservice

11. En praktisk verktøykiste for teamutvikling -
     koblet med teamutviklingsmodellen i kapittel 7

   
- En teamhistorie (teoritest)   
    - 7-trinnsmodellen (teoritest)
    - Jeopardy (teoritest)
    - Teambingo (teoritest)
    - Minibiografi (bli-kjent-øvelse)
    - Lappeteppesynergi (bli-kjent-øvelse)
    - Teamfeedback (teamets sterke/ svake sider)
    - Drømmelederen (lederegenskaper)
    - Hva motiverer meg (motivasjonsanalyse)
    - Våre leveregler (spilleregler i team) 
    - Mitt og ditt (arbeidsoppgaver og ansvar)
    - Komplementærkunst (teamroller)
    - Teamsosiogram (interne relasjoner)
    - Mer og mindre (forbedringsområder) 
    - Effektive team (prestasjonssterke team) 
    - Gode samarbeidsforhold (samarbeidsrelasjoner)
    - Spilleregler i team   
    - Teambelønning (incntiver i team) 
    - Kontrollkart (prioritering av aktiviteter) 
    - Hjelp! Konflikt… (Konfliktløsning) 
    - Meningsforskjeller (kontroversielle tema) 
    - Feire seg selv (synliggjøre resultater) 
    - Verdidebatt (verdi og etikkdiskusjon) 
    - Viktige forbindelser (interessentanalyse)
    - Positive og negative drivkrefter 
    - Akvariet (individuelle tilbakemeldinger) 
    - 2+1 (individuelle tilbakemeldinger) 
    - Hvor gode er vi? (teamevaluering)  
    - Morsom adjektiv-historie (teambeskrivelse)
    - Verdikommisjonen (kulturanalyse)

11. Vedlegg:
    - Preferansetest for egen teamrolle (basert på Belbins teamroller i kapittel 8)
    - Test for analyse av teamets utviklingsfaser (basert på modelen i kapittel 7)
    - Litteraturliste - utvalgte bøker

Til WEBSHOP