INNHOLDSFORTEGNELSE "KUNSTEN Å COACHE" -
COACHING SOM LEDERSTIL I PRAKTISK LEDELSE

1.  Hvorfor blir coaching viktig?

2.  Filosofien bak coaching  

3.  Ulike typer coaching
   -
Personlig coaching
   - Prosesscoaching
   -
Kreativ coaching
   - Konfliktcoaching
   - Gruppecoaching   

4.  Coachingbegrepets opprinnelse: Sportens verden
   - Management by coaching
   - Læringsprosessen innenfor idrettens verden
   - Læringsprosessen i næringslivet
   - Trenerens og lederens metoder for å lykkes

5.  Hjernens utvikling og våre coachingferdigheter
    - Reptilhjernen

    - Hjernens emosjonelle del
    - Hjernen og språkets tonalitet
    - Cortex  

6.  Emosjonell intelligens (EQ)
   - Hvordan følelsene styrer våre handlinger
  
- Fem ferdigheter knyttet til EQ-begrepet og coaching
  
- Kan EQ utvikles og læres?

7.  Coachens 10 postulater – eller 10 viktigste ferdigheter. En god coach:
    -
Bryr seg: Coaching is caring
    - Stiller de riktige spørsmålene
    - Evner å lytte
    - Skaper egenrefleksjon – finner ikke selv svarene
    - Bruker bevisst visualisering
    - Stoler på sin egen intuisjon
    - Får frem handlingsplaner og mål for utvikling
    - Har evnen til å forstå, forenkle og oppsummere
    - Skaper motivasjon og engasjement
    - Skaper varig atferdsendring

8.  En grunnstruktur for en god coachingsamtale

9.  Kommunikasjon – noen nyttige forståelsesmodeller
   - Verdens enkleste kommunikasjonsmodell

   - Argument- og undersøkelsesmatrisen
   - Slutningsstigen
  
- NLP og kommunikasjonsmønstre

10. Fallgruver i coaching
    - Uklarhet på mål og intensjon med samtalen
    - Starte en negativ diskusjon med coachee
    - Å selv gi svarene og bli rådgiver
    - Manglende konsentrasjon of fokus på samtalen
    - Manglende oppfølging og handling
    - Manglende vilje eller forpliktelse fra coachee
    - Faren for å bli en for god venn
    - Å ikke tore å utfordre
    - Å bli for opptatt av å vise hva man selv kan
    - Å bruke coaching i alle situasjoner
    - Mangel på interesse, engasjement og tro fra organisasjonen

11. 5-minutters-coaching
    - Hva er 5-minutters-coaching?
    - Formater og eksempler på 5-minutters coaching

Coachens verktøykiste  

12. Grunnstrukturer i coaching
   - Bygge tillit og trygghet

   - Klarhet på forventninger og resultat
   - Positiv innfallsvinkel
   - Åpne spørsmål
   - Fokus på det du selv har kontroll på
   - Positive tilbakemeldinger
   - Handlingsplan med klare mål og tidsfrister 

13. Formater
   - Skalering
   - Visualisering
   - Skifte av posisjon
   - Rådgivning
   - Tidslinje
   - Mirakelspørsmål
   - Generator (økologisk avsjekk)

14. Verktøykiste

Visualiseringsverktøy
    - Coach-hjul
    - Prioriteringskart
    - Kontrollkart
    - Guidet visjonstur
    - Hjernekart
    - Fiskebensdiagram

Verktøy for coaching av personlig utvikling
    - Nåsituasjonshjulet
    - Energikrukkene
    - The brand called me
    - Stilltiende coaching
    - T-konto-arbeide

Verktøy for teamcoaching
   - Walt Disneys 3 rom
   - Interessentøvelsen
   - 2+1
   - Teamspeiling
   - Akvariet

Verktøy for kreativ coaching for grupper
   - Brainstorming
   - Cafè Dialog
   - 3M-metoden
   - Triggerrotasjon

Treningsrammer for coaching
   - Trillingecoaching
   - Triader
   - Rollebytte

15.  Spørsmålsdatabase: Kraftfulle spørsmål

Vedlegg:
   - Hjelpeark for coachsamtalen
   - Sjekkliste for planlegging av en effektiv coachsamtale
   - Selvevalueringsskjema etter endt samtale: Coach
   - Selvevalueringssamtale etter endt samtale: Coachee
   - Evalueringsark av coach
   - Litteraturliste

Til WEBSHOP

Tilbake