Tidslinje

Bruksområder: Bruk av tidslinje kan knyttes opp til og kombineres med mange andre øvelser. Denne prosessøvelsen går enkelt og greit ut på å benytte selve rommet en arbeider i som en metafor på tidsbegrepet: fortid, nåtid eller fremtid. Rommet blir en fysisk metafor på tid og rom. Dette kan best forstås ved følgende forlaring: Prosessleder stiller seg i den ene enden av rommet og angir at det går en tidsakse gjennom rommet dere befinner dere i. Stå først i den ene enden av rommet og angi hvilket tidspunkt dette angir i fremtiden. (Eksempelvis 5 år frem i tid). Gå på en tenkt rett linje rett til den andre enden av rommet og angi tidspunkt for starten av tidslinjen. (Eksempelvis 3 år tilbake i tid). Deretter beveger du deg frem og tilbake på tidslinjen og angir stedet du står nå er nåsituasjonen - der vi befinner oss idag. Deretter kan du bevege deg frem og tilbake på tidslinjen og be deltakerne mentalt følge deg bakover og fremover i tid. Det må bestemmes hvilket tidspunkt tidslinjen starter og slutter før øvelsen settes i gang.


Ønsker prosesslederen å fokusere kun på fremtid, stiller han seg i den ene enden av rommet og angir en tidsakse foran ham som symboliserer fremtiden. For å forsterke inntrykket av en slik tidslinje kan det henges opp ark som beskriver årstall eller datoer i fremtid, eller det kan plasseres gjenstander i rommet som symboliserer fortid, nåtid eller fremtid. Har man definert langsiktige fremtidige mål eller jobbet med en langsiktig visjon kan dette henges opp som en del av tidslinjen. Fordelen med bruk av tidslinje er at det er enklere for deltakerne å mentalt fokusere på riktig tidsperspektiv når en fysisk og kroppslig beveger seg inn i soner som representerer fortid, nåtid og fremtid.
 
Et par praktiske eksempler:


1. I en strategiprosess kan det være aktuelt for en prosessleder å benytte en tidslinje. Historisk rapportering og data plasseres i den ene enden av rommet, mens fremtidsbildet plasseres i den andre enden. Nåsituasjonen befinner seg et sted i midten. Ved å bevege seg på denne tidslinjen i rommet er det enklere for prosesslederen å være klar overfor deltakerne hvor de skal ha sin fokus. (Hvis det skal fokuseres på fremtid, går alle til den posisjonen i rommet som symboliserer fremtid).


2. Hvordan man kan oppnå et fremtidig langsiktig mål om en tredoblet omsetningsøkning: Man tar utgangspunkt i dagens omsetningstall (representert ved nåsituasjonen i den ene enden av rommet) og skuer over mot den andre enden der den tredoble omsetningen lyser fra et ark. Deretter beveger man seg fremover på tidslinjen. Når er det relevant å ha doblet omsetningen? Hvor langt må vi ha kommet om ett år for å nå målet? Hva må vi gjøre underveis for å nå dit? Her beveger gruppen seg både individuelt og sammen gjennom tidslinjen og reflekterer over disse spørsmålene: Kanskje må man gjøre oppkjøp av andre bedrifter? Hvilke produkter skal vi selge på hvilke markeder for å tredoble omsetnignen? Klarer vi dette med dagens organisasjon eller må den endres?
 
Å bevege seg langs en tidslinje:

A: Gruppen kan enten bevege seg individuelt i stillhet frem og tilbake på tidslinjen og "føle" og reflektere på fremtid og fortid eller gruppen kan bevege seg samtidig og åpent diskutere på de ulike tidspunktene de stopper opp. Velger man den individuelle og tause varianten må innspillene fra hver enkelt deles i etterkant.


B: Gruppen kan bevege seg gjennom rommet på den tenkte tidslinjen, og for eksempel stoppe opp der de ønsker å kommentere noe eller plassere en gjenstand (for eksempel en post-it-lapp eller en stol) på et sted de mener det vil skje noe viktig.


C: På veien frem mot oppnåelse vil man møte hindringer og motstand som må overvinnes for å nå dit. Hva er dette? (Disse "bøygene" og kampene må man være villig til å eie og ta). Disse bør beskrives. Gjøres dette individuelt og i stillhet skal hver enkelt plassere en stol eller et merke der de mener den største motstanden vil komme. Deretter deles refleksjonene omkring hindinger i fellesskap og man rådslår om hvordan man kan løse disse utfordringene.


D: Hva er sukesskriteriene for å bevege seg fremover på tidslinjen? Definer dem..


E: Hva kan vi lære av historien? Hvilke positive elementer skal vi fortsette med og hvilke negative erfaringer bør vi unngå i fremtiden?


Tilbake