De virituelle rådgiverne

Formålet med denne øvelsen er å samle ideer og innspill gjennom en morsom brainstormingsprosess. Den er bygd slik at man utfordres til en ”utenfra-og-inn”-tankegang, ved at fiktive personer som står utenfor prosessen gir sine innspill.  (Øvelsen kan også benyttes som en oppstartsøvelse).

1. Øvelsen starter med å finne en tydelig og konkret problemstillling – virkelig eller fiktiv – som gruppen skal komme opp med gode løsninger på. Vær oppmerksom på viktigheten av at problemstillingen er tydelig og at alle har forstått oppgaven. Del deretter deltakerne inn i grupper på mellom 4 til 7 i hver gruppe.


2. Gruppene skal nå tenke på hvilke personer de ville brukt som rådgivere til å løse en slik oppgave. Og her står de fullstendig fritt: Nålevende, døde, tegneserie- og filmhelter, gamle, unge, ulike nasjonaliteter og yrker, kjente og ukjente. Fellesnevneren må imdlertid være at disse personene har ulik erfaring og en bakgrunn som skiller seg fra gruppens medlemmer. Velg 3-5 personer til gruppens ”virituelle råd”.


3. Gruppen skal deretter ta utgangspunkt i hver enkelt av personene de har valgt ut og skrive ned:

- Navn på virituell rådgiver
- Hva kjennetegner vedkommende? (Hvorfor ble vedkommende valgt).

- Hva ville vedkommende ha fokusert på i oppgaveløsningen? (Tilnærming).
- Hvilke råd og kreative ideer ville vedkommende ha kommet med?


4. Gruppene skriver fortløpende ned sine svar på de foregående spørsmålene. Når du ser gruppene begynner å nærme seg slutten bryter du av og ber hver av gruppene gjøre en presentasjon. Når gruppen kommer til kolonnen ideer overføres denne til en flipover eller PC hvor du samler alle ideene etter hvert som de presenteres. Dette kan danne grunnlaget for en idebank, eller gruppen kan prioritere ideene ved å stemme over dem. (Eksempelvis ved at hver deltaker får tre stemmer som vedkommende plasserer ved den ideen han eller hun liker best. De ideene som får flest kryss jobber man videre med).

Alternativ gjennomføring:


I stedet for å arbeide med fiktive personer kan denne øvelsen gjennomføres i to omganger, hvor man i den første omgang kommer frem til reelle personer og kilder som man ønsker å oppsøke, og hvor man i den andre delen presenterer resultatene. Ressurspersoner/ -steder kan eksempelvis være eksperter, universitetsmiljøer, internett, bøker, rapporter med mer.


Tilbake