3M - Sortering

Etter at du har gått gjennom idegenereringsfasen og forhåpentligvis fått mange kreative innspill på bordet, er det klart for å starte å bearbeide alle lappene/ informasjonsenhetene som har kommet opp på veggen. De mest vanlige metodene her er sortering og prioritering. Utfordringen etter en idegenerering er at du du har et uoversiktlig mylder av innspill. Noen overlappende, noen aktuelle, andre uaktuelle, noen med nær relasjon, andre uten relasjon - alt i en salig uorden og uten struktur. Så her trengs det en opprydding og sorteringsprosess. Og dette er et arbeide som deltakerne selv bør ta del i.


Fremgangsmåte for sortering:

1. Gi alle deltakerne i oppgave å sortere og gruppere 3M-lappene. Informasjonsenheter som naturlig hører sammen plasseres i en klynge. Informasjonsenheter som har samme innhold klistres oppå hverandre for å vise at de omhandler samme tema.

2. Deltakerne går frem, stiller seg foran 3M-lappene og starter å flytte dem rundt og samle dem i naturlige grupperinger. Her er det ofte en fordel at du ikke gir dem alt for mye instruksjon på hvordan de skal gjøre dette. La dem selv finne ut hvem som skal ta ledelsen og hvilke grupperinger som skal velges. Involvering er nøkkelordet. Av og til går dette helt av seg selv, andre ganger må du kanskje hjelpe dem litt i gang, og stille noen gode spørsmål hvis du ser at de strever med sorteringen. Ikke vær redd for at gruppen sitter litt fast. Husk at kaos er en forutsetning for orden, og det løser seg etter hvert.

3. Samtidig skal deltakerne gi hver klynge en overskrift. Dette bør helst være et nøkkelord eller en kort setning som beskriver klyngen. Denne overskriften skrives enten med stor skrift på papiret over klyngen, eller på en 3M-lapp av en annen farge. Bruk store bokstaver.

 

Eksempel på en sorteringsprosess:


3M sortering


Bilde 1: Her ser vi hvordan 3M-lappene har blitt sortert i grupper hvor lapper/ informasjonsenheter som omhandler samme tema har blitt samlet i en gruppe.
 

Eksempel på en prioriteringsprosess:


Sortering og prioritering


Bilde 2: Her har 3M-lappene har blitt gruppert i delområder/ tema, og prioritert slik at de som henger øverst har høyest prioritet. Hver vertikale linje omhandler samme tema. Hvert delområde/ tema har blitt gitt en større 3M-lapp i en egen farge (her grønn).

3M Sortering #2


Bilde 3: Her er det satt inn en fysisk strek som viser hva som er/ ikke er prioritert. I dette eksemplet har hvert delområde/ tema fått sin egen farge.


På bildene over vises en kombinasjon av sortering og prioritering. Lappene/ informasjonsenhetene er gruppert i loddrette linjer som har fått et gruppenavn skrevet på en grønn lapp (større lapp øverst). Deretter har man prioritert lappene slik at de som henger høyest (er nærmest den grønne lappen) er de som gruppen har valgt å gi høyest prioritet. (Fargekodene viser eksempelvis her hviken gruppe innspillet kom fra). På det nederste bildet har man laget en horisontal strek på arket, og de lappene som henger over streken blir gitt prioritet, mens de som henger under streken ikke gis prioritet. (Her viser fargekodene tematikk i stedet for gruppe).


Tilbake