3M - Idegenerering

Idegenerering er 3M-metodikkens grunnleggende struktur. Og utfordringen her er at ulik informasjon sitter i ulike menneskers hoder. Samler du en gruppe mennesker vil hvert enkeltindivid sitte med informasjon om problemstillingen som de andre ikke vet, og dermed vil den samlede kunnskapen i gruppen skape en synergi av helhetsbildet når alle bidrar med sin viten. Idegenereringsfasen må alltid være med i et 3M-arbeide, og den er utgangspunktet for alle de andre 3M-metodikkene. Det er her man samler alle informasjonsenheter og ideer for løsning som man jobber videre med, gjennom en kreativ informasjonsinnsamling der hver 3M-lapp utgjør en informasjonsenhet. Idegenereringen er første steg i enhver 3M-prosess, mens andre 3M-metoder organiserer og bearbeider resultatet.

En 3M-idegenereringsprosess fungerer best i team fordi den aktivt involverer alle deltakerne. En tradisjonell brainstormingsprosess vil ofte kunne domineres av en eller få enkeltpersoner som tar all plass under arbeidet. En 3M-prosess har derimot noen klare fordeler:

- Effektiv tidsforbruk: Ingen trenger å vente på tur og alle kan arbeide aktivt samtidig
- Effektiv datainnsamling: Alle er involvert hele tiden. Det er ikke noen mulighet for å melde seg ut eller la andre gjøre grovjobben.
- Alle blir synlige: Man unngår at en eller noen få deltakere overtar hele prosessen. Her er alle i utgangspunktet likeverdige med tanke på å gi innspill og få synligjort sine tanker og ideer.
- Relativt anonym: En lappe-prosess fører til mer fokus på  problemet fremfor individet. Dette gjør deltakerne mer «anonyme».

Det er et grunnleggende prinsipp at hver lapp inneholder kun en informasjonsenhet. (Som tidligere nevnt fakta, ideer, meninger, spørsmål). Dette for å kunne arbeide videre med problemstillingen gjennom andre #M-prosesser som sortering, gruppering, prioritering og relasjoner. Når en lapp inneholder flere informasjonsenheter vil den med en gang bli vanskelig å arbeide videre med ettersom de ulike informasjonsenhetene passer inn på flere ulike plasser.
La meg vise dette ved et eksempel: En bedrift arbeider med en kreativ workshop på hvordan de kan øke salget av en mobiltelefon. David skriver ned følgende forslag på samme 3M-lapp: Gratis reparasjon ved knust skjerm, forbedret kamera ved mørke forhold, og mulighet for at kunden selv kan velge farge og dekor på telefonens bakside ved kjøp av telefon. Disse tre forslagene er egentlig innenfor tre forskjellige områder: Gratis reparasjon går på forbedret kundeservice, bedre kamera går på telefonens funksjonalitet, mens fri valg av farge/ dekor går på telefonens utseende. Hvis man tenker seg at flere andre deltakere kommer opp med en masse andre innspill, vil man ha behov for å gruppere innspillene i undergrupper, eksempelvis forbedret kundeservice, funksjonalitet og utseende. Dermed må innspillene være på hver sin 3M-lapp for å kunne plasseres i riktig gruppering og håndteres individuelt i den videre prosessen. (Opplever du at noen skriver flere informasjons¬enheter på samme lappe er det en smal sak og be dem skrive nye lapper).

Eksempel på en idegenereringsprosess:

 
Idegenerering

I en kreativ prosess er det som tidligere nevnt viktig at alle får eie sine egne ideer, og at man unngår negativ kritikk eller diskusjon av andres forslag og ideer. Dermed fungerer en slik øvelse best hvis alle skriver ned sine innspill uten å snakke med andre. Når alle har tømt hodet for kreative innspill henges alle lappene opp samtidig. Deretter tar hver enkelt en rask gjennomgang av sine innspill, og det er lov å spørre om presiseringer og forklaringer, IKKE komme med kritikk eller kritiske kommentarer på dette tidspunktet. Når du skal i gang med en kreativ idegenereringsprosess kan følgende tips være verdt å ta med seg:

- Velg utradisjonelle omgivelser: Velg et annet sted enn det tradisjonelle møterommet/ arbeidsomgivelsene. Tenk utradisjonelt og skap en følelse blant deltakerne at de skal være med på noe «annerledes».
- Vær bevisst på hvem som deltar: Ikke inviter deltakere som du vet vil begrense de andre. (Dette kan eksempelvis være en person som fullstendig dominerer gruppen, eller gruppens leder. (Hvis vedkommende er for mye «sjef» og overstyrer de andre).
- Skap en kreativ ramme: Bruk noen av starters-øvelsene og sett deltakerne i en stemning for å tenke kreativt og utradisjonelt.
- Finn inspirasjonskilder: Under kapittelet om stimuli og kombinasjonsøvelser finner du eksempler på øvelser som kan hjelpe deg med å finne en god stemning for kreativ tenkning.

Hvordan du praktisk gjennomfører en slik prosess:

1. Skriv tydelig ned målet med øvelsen slik at det er klart for alle. (Dette bør de kunne se under hele seansen). Ligger det noen begrensninger for øvelsen? Hvis ja, skriv dem ned slik at alle ser dem.

2. Forbered en stor arbeidsflate hvor 3M-lappene kan festes. (Og som gir en god oversikt for hele gruppen).

3. Forbered en arbeidsflate hvor 3M-lappene kan bearbeides videre. For eksempel sorteres, grupperes og ordnes i en form for relasjon til hverandre. (Dette kan godt være den samme som forrige punkt, men sørg for å ha god plass).

4. Lag deg et sted hvor du kan parkere 3M-lapper som ikke faller direkte inn i prosessen dere arbeider med, men som er gode ideer til andre arbeidsprosesser eller noe dere ønsker å ta tak i på et senere tidspunkt.

5. Del ut 3M-lapper og noe å skrive med til alle deltakerne. Bruk gjerne ulike farger for å symbolisere ulike ting. Noen eksempler på god fargebruk:

    - Grønt = hva som er bra med dagens situasjon. Gult = kommentar. Rødt = ting som ikke fungerer med dagens situasjon.
    - Bruk 4 ulike farger på lappene for å signalisere hvorvidt lappen er en fakta, ide, mening eller spørsmål. (Alternativt kan dette merkes med en bokstav oppe i høyre hjørne).
    - Hvis du jobber med deltakere fra ulike avdelinger/ enheter kan fargene symbolisere enhetene
    - Hvis det jobbes med flere problemstillinger samtidig kan fargene symbolisere hver enkelt problemstilling
    - Lappene kan symbolisere viktigheten av innspillene
    - Bruk din egen fantasi!

6. Alle skriver ned det de kommer på, med et innspill/ informasjonsenhet på hver lapp. Det er ikke lov å snakke sammen. La prosessen løpe inntil du ser at kreativiteten dabber av og alle har skrevet ferdig.

7. Enkeltvis henger deltakerne opp sine lapper og forteller veldig kort hva hvert innspill går ut på. De andre deltakerne kan kun stille avklarerende spørsmål.

Tilbake