CV arbeidsprosjekter - Stein Tore Nybrodahl

Dette er et forsøk på å beskrive noen av de større arbeidsprosjektene jeg har jobbet med i Telenor i de siste årene:

Lederutviklingsprogrammet verdibasert lærende organisasjon (1995-1998): Dette var et omfattende lederutviklingsprogram internt i Telenor hvor selve utdannelsesforløpet besto av 10 moduler som strakk seg over 2 år. Jeg var med på å utvikle programmet fra scrath og hadde gjennomføringsansvar for 3 ledergrupper. Kjernen i programmet var Peter Senges teorier omkring lærende organisasjoner i sammenheng med ledelsesfilosfien verdibasert ledelse. Hver modul var på 3-4 dager og temaene var ledelsesfilosofi, selvinnsikt & personlig mestring, teamutvikling, strategi, kvalitet, resultatrapportering og personalarbeide. Vår eksterne samarbeidspartner på dette programmer var Nordnorsk Lederutvikling. I etterkant av dette har jeg også hatt ansvaret for å sette opp flere lederutviklingsprogrammer dog uten samme størrelse og varighet.

Verdibasert lærende ledelse (1997): På bakgrunn av lederutviklingsprogrammet verdibasert lærende organisasjon skrev jeg boken ”Verdibasert lærende ledelse” sammen med min kollega Hans Olav Håkonsen. Denne ledelsesfilosofien dannet selve kjernen i lederprogrammet. Boken ble trykke i 1500 eksemplarer og gitt ut som en intern utgivelse i Telenor.  

Kunsten å lære (1997):
Denne er den andre boken som ble skrevet på bakgrunn av samme lederutviklingsprogram. Denne boken sammenfattet alle de pedagogiske læringsprinsippene vi arbeidet med under gjennomføringen av programmet. Boken ble skrevet sammen med Hans Olav Håkonsen, trykket i 1500 eksemplarer og var en intern utgivelse i Telenor. 

Medarbeiderundersøkelser (1997-2002): Sammen med Ankerhus i Danmark laget vi en intern medarbeiderundersøkelse som vi på det meste gjennomførte for 2500 medarbeidere. Jeg har hatt prosjektlederansvaret for årlige gjennomføringer av disse i denne perioden. I 2001-2002 har denne undersøkelsen vært erstattet med en konsernfelles Telenor-undersøkelse i regi av Research International fra Sverige.  

Elæring – Kundebehandling og salg (1998): Jeg hadde prosjektlederansvar for å lage et elæringsprogram innenfor kundebehandling og salg for privat-, bedrift-, mobil- og internett kundekonsulenter i Telenor. Samarbeidspartner var Involve Learning. Prosjektet gikk fra laging av manusskripter til implementering av ferdige elærings­programmer. Vi gjorde her et pioneerarbeide på simuleringer av faktiske kundesamtaler som lenge var et referanseprosjekt innenfor elæringsmiljøene. I det videre har jeg også jobbet mye med elæring, blant annet i et prosjekt med å bygge opp en egen interaktiv læringsportal sammen med Mintra.

Coachopplæring (1998-1999): Blant annet på bakgrunn av tidligere arbeide med pedagogiske lærinsprinsipper (ref. boken ”Kunsten å lære”) hadde jeg ansvaret for å utvikle og gjennomføre interne train-the-trainer-programmer hvor hovedformålet var å utvikle gode coacher for å effektivisere og profesjonalisere utvikling og gjennomføring av intern opplæring. Programmet var to ukers intensiv opplæring med mye fokus på action-learning baserte læringsprinsipper med mye praktisk trening.

Organisasjonsutvikling/ omorganisering (1999-2003): Gjennom denne perioden har mye av mitt arbeid vært å arbeide med design av organisasjons- og styringsstrukturer. Sikkord for dette arbeidet har vært flat organisasjonsstruktur, selvdrevne team og en caochingbasert ledelsesfilosofi. I denne perioden var organisasjonen redusert sine kostnader fra 1000 mill til 650 mill. Det er gjort betydelige effektiviseringer i arbeidsprosesser og organisasjonsstruktur. Konkrete output fra dette arbeidet har vært målbilder (strategiske beskrivelser) for organisasjonen som helhet og selvdrevne team, beskrivelser av nye lederroller og organisasjonsstrukturer.

Rekruttering (1999): I forbindelse med starten på en større omorganiseringsprosjekt i Telenor Kundeservice valgte vi å utlyse alle lederstillinger. (Totalt 60). Søknads­behandling, intervju- og personlighetstesting samt avsluttende utvelgelse ble gjennomført av interne ressurser. Jeg hadde prosjektlederansvaret for opplæring av interne ressurser og gjennomføringen av selve prosjektet.

Teamutviklingskonsept (1999): En vesentlig del av dette omorganiseringsprosjektet var å skape en teambasert organisasjon med selvdrevne team. Basert på en teammodell fra Kaospilotene i Danmark var jeg prosjektleder for å utvikle et konsept for teamutvikling, hvor alle ledere fikk en todagers trening i en teamutviklingsmodell for å skape selvdrevne team. Output var en egendesignet modell for praktisk teamutvikling.

Utvikling av talentprogram (2001): Sammen med Kaosmanagement (Kaospilotenes konsulentavdeling i Danmark) har jeg designet og gjennomført et program for screening og utvikling av unge talenter i Telenor Kundeservice. Programmet har 5 moduler à en uke og går over et år. Tema er personlig mestring, kommunikasjon & gjennomslags­kraft, teamutvikling, learning expedition og ledelse & lederskap. Deltakerne gjennomfører i tillegg et 5-vekttalsstudie i prosjektledelse ved BI, har obligatorisk deltakelse i et større prosjekt og får en personlig mentor fra ledelsen.

Utvikling av strategiprogram (2002): På bakgrunn av et strategi- og  lederutviklings­­program jeg deltok ved INSEAD (Frankrike) og London Business School i 2002-2003 gjennomførte jeg sammen med to arbeidskollegaer et prosjekt som gikk på utvikle et nytt strategikonsept. Konseptet har 3 hoveddeler: Beskrivelse av et rammeverk for det strategiske arbeidet, en analysedel for strategiske utfordringer og utforming av et strategisk styringsdokument. Implementeringen av dette strategikonseptet er del av min nåværende strategijobb.

Resultatstyring (2003): I forbindelse med ny organisasjonsmessig styringsstruktur med delegering av resultatansvar ut i organisasjonen, har jeg arbeidet med å utforme et resultatstyringssystem basert på månedlig rapportering av verdidrivere (KPIer) og arbeidsmål for den nye organisasjonen.  

Organisering av strategi og virksomhetsplaner/ strategisk agenda (2004): Etter en omorganiseringsprosess i starten av 2004 fikk jeg oppgaven med å koordinere og lage en struktur for hvordan Strategi- og virksomhetsplanarbeidet for kundeservicedelen av Privatmarkedet i Telenor skulle gjennomføres. Hovedutfordringene var å lage et målbilde for virksomheten, prosessere frem en fremtidig strategi og overføre denne til operative handlingsplaner innenfor enhetene i Kundeservice Norge. (Totalt en organisasjon på 1200 medarbeidere). I tillegg besto arbeidet i å lage en strategisk agenda med scenarier for hva som skjer innenfor Telecom-bransjen i et lengre perspektiv.

Segmenteringsmodeller for privatmarkedet (2005): En spennende utfordring var å få oppgaven med å lage nye segmenteringsmodeller for kundeporteføljen for Telenors kunder i privatmarkedet i Norge. Dette danner utgangspunktet for kundebehandlingen ved kundeserviceenheten.

Utarbeidelse og revisjons av personalhåndbok på nett (2006): Noe av det første jeg måtte ta tak i hos Q-Free var en gjennomgang og revisjon av selskapets personalhåndbok og få denne lagt ut på intranettet. I ettertid har jeg også vært med som igangsetter, rådgiver og "fødselshjelper" for lignende personalhåndbøker hos de fleste av Q-Free's internasjonale selskaper. Lokale forhold er ofte så spesielle at hver personalhåndbok må skreddersys for det enkelte land.

Etablering av BU/ AMU og opprettelse av hovedavtaler med fagforeningene (2006): En annen viktig ting å få på plass i Q-Free var etablering av et Bedriftsutvalg, verneombud og AMU-representant. I tillegg utarbeidet vi hovedavtaler med selskapets fagforeninger og fikk en struktur for forhandlinger og representasjon på plass. Som en del av dette innførte vi også en ny struktur for lønnsforhandlinger med forhandlingsrett for fagforeningene.

Etablering av nye pensjons- og forsikringsordninger (2007): Q-Free hadde behov for en total-gjennomgang av sine pensjons- og forsikringsordninger. Vi introduserte etter hvert en ytelsesbasert pensjonsordning, og en videreutvikling av den grunnleggende forsikringspakken til ansatte med nye forsikringer som utvidet reiseforsikring, helseforsikring, syk-forsikring og en generelt bedre dekning ved død, uførhet og skade.

Innføring av bonussystem (2007): Etter en beslutning i ledelsen fikk jeg ansvaret for å innføre et felles bonussystem for alle Q-Free's ansatte/ internasjonale kontorer. Dette inkluderte bonusnivåer, bonustriggere og målnivåer.

Code of conduct (2007): Etter modell fra andre internasjonale selskaper etablerte selskapet et "Code of Conduct"-dokument som beskriver hvordan Q-Free som selskap skal opptre i markedet og overfor våre ansatte/ kunder/ samarbeidspartnere. Via workshops ble innholdet utarbeidet og dokument ferdigstilt og distribuert.

Innføring av rekrutteringssystem (2007): For å lette rekrutteringsprosessene innførte vi ReachMee, et internasjonalt rekrutteringssystem for å lette administrasjon og utvelgelse av ledere og medarbeidere. Systemet brukes av de fleste av våre internasjonale selskaper. Jeg har også ledet arbeidet med internasjonale rekrutteringsprosesser - fortrinnsvis ledere - i bl.a. Portugal, Australia, Thailand, Brazil, Slovakia og Sverige.

Innføring av kompetansestyringsverktøy (2007): Vi valgte norske Dossier som vårt webbaserte ledelsesverktøy for kompetansestyring. Dette systemet inneholder Q-Free's CV-database, alle stillingsbeskrivelser, skjema for medarbeiersamtale, personlige utviklingsmål/ arbeidsmål og lønnsevaluering. Alle ansatte ligger inne i dette systemet.

Lederutviklingsprogram (2008): Q-Free gjennomførte et operativt lederutviklingsprogram for sine norske ledere med fem halvdagssamlinger. Fokus var på operativ ledelse med personaladministrativ avtalerett, bruk av kompetansestyringsverktøy, økonomistyring, situasjonsbestemt ledelse og 360-graders lederevaluering. Jeg utviklet og gjennomførte programmet. 

Opprettelse av regional lønnsstatistikk (2008): Jeg tok initativ til å etablere en regional lønnstatistikk for ingeniører blant gruppen av teknologiselskaper i Trondheim som Q-Free er en del av. Omkring 1000 ingeniører inngår i denne årlige statistikken som er et veldig nyttig kompliment til landsstatistikkene til Tekna og Nito. Samtidig etablerte vi et HR-nettverk hvor de samme bedriftene inngår som møtes et par ganger i året.

Opprettelse av Q-Free Slovakia (2009): Etter å ha fått et stort prosjekt i Slovakia, satte jeg opp HR-delen av selskapet med pensjon/ forsikring, rekruttering, avtaler og personaladministrasjon.

Nedleggelse av Q-Free Slovakia (2010): Desverre måtte selskapet legges ned etter bare ett år, ettersom kunden nektet å betale for et velfungerende levert prosjekt. Dermed måtte vi gjennomføre en derekrutteringsprosess lokalt, men trening i CV-skriving og intervjuer, samtidig som vi gjennomførte møter mellom de ansatte og rekrutterings- og utleieselskaper som vi hadde benyttet i rekrutteringsprosessen. Alle sammen fikk seg ny jobb!

Flytteprosess til nye lokaler (2011): Jeg fikk ansvaret for flytteprosessen da Q-Free skulle flytte inn i nye lokaler på Grilstad Marina, Ranheim. Dette var et omfattende arbeide med planlegging av kontorarealer, møteromsfasiliteter, forhandlinger med fagforeningene, estetisk utforming og til slutt den praktiske flytteprosessen. Ca. 140 medarbeidere ble flyttet over en helg. Lærerikt!

Expat-policy (2013): Ettersom flere og flere av våre medarbeidere drar på lengre utestasjoneringsoppdrag, ble behovet markant for å håndtere dette på en strukturert og ryddig måte. Løsningen ble å utarbeide en detaljert expat-policy for lengre utestasjoneringsoppdrag sammen med KPMG Global Mobility.

SCADA nedbemanningsprosess (2013): På grunn av sviktende økonomiske resultater måtte selskapet nedbemanne med ca 30 medarbeidere (10%). Dermed var det bare å gå i gang med forhandlingsmøter med fagforeningene, utvelgelseskriterier, individuelle drøftelsesmøter, sluttpakkeforhandlinger og endelige sluttkontrakter. Dette er noe av det verste du gjør innenfor HR, men vi fikk til en god prosess som hjalp oss mye.

HR Due Dilligence/ prosess for M&A (2013): Etter et tett samarbeid med ATEA utvikles vi en prosess for hvordan vi gjennomfører oppkjøp av selskaper (M&A). Denne inndholder aktivitetslister på alle berørte områder, med deadlines og ansvarlige. Jeg utviklet sammen med dette et HR due dilligence verktøy.

Implementering av felles program for grunnverdier (2015): Ansvar for å arbeide frem et felles verdigrunnlag for Q-Free ASA internasjonalt og implementere dette for alle Q-Free's ansatte worldwide via lokale workshops.

Q-Free Academy (2015): Ettersom selskapet har vokst mye internasjonalt med nye kontorer over hele verden, så vi oss nødt til å tenke nytt med tanke på kurs-/ kompetanseheving og introduksjon av nytilsatte. Det er en uoverenkommelig utfordring å gjennomføre fysiske kurs når man er i alle verdensdeler og alle tidssoner. Løsningen ble å innføre en interaktiv elæringsplattform basert på Moodle, en av verdens mest benyttede LMS-plattformer. Dermed er arbeidet i gang med å fylle på interne kompetansemoduler og kurse folk i bruk av plattformen. Dette vil bli en spennende reise fremover!

Nedbemanningsprosess (2015). Desverre ble vi på nytt nødt til å gjennomføre en nedbemanningsprosess tilsvarende ca 5% av alle ansatte i selskapet. Selve prosessen var en kopi av prosessen i 2013.

Global strategiprosess (2016): Q-Free's globale spredning stiller store krav til en enkel, enhetlig og tydelig strategiprosess.  Via et årshjul for strategiaktivitetene, strategiverktøyet LOTS og bruk av målbilder og et strukturert verktøy for oppfølging av aktiviteter lager vi en strategiprosess som involverer alle nivå, gir felles verktøy og tydelig retning for hvor vi skal videre.