STOR MIND-MAP

Mind-maps (hjernekart) er beskrevet under Kunsten å lære: Hjernekart. Hjernekart er tradisjonelt benyttet som individuell notatteknikk i A3 eller A4-format, men kan like gjerne benyttes i storformat på vegg som en øvelse for kreativ idèutvikling.

Fordelen med slike hjernekart er at sammenhenger får en veldig visuell fremstilling, og det er lett å gi innspill og se dem i en større helhet og sammenheng. De skaper også en motiverende tilstand for å gi innspill og finne nye ideer basert på det andre spiller kommer med. Det er også lett å se helhetsbildet når ting blir fremstilt i storformat på et slikt hjernekart. Temaet en arbeider med kan være stort sett hva som helst. Det bør ikke være flere enn 10 personer som arbeider på samme hjernekart. Blir det flere kan en benytte flere hjernekart med ulike oppgaver, og rullere mellom gruppene på samme måte som i Cafè Dialog.

Hjelpemidler

Papir i "vegg-format" eller sammentapede flip-over-ark. (NB! Papiret bør være så tykt at skriveredskapene ikke går igjennom og skriver på veggen). Plassen til å skrive på bør være romslig, helst 1,5x3 meter. Tusjer i minst fire farger. God tape for å feste til veggen.

Gjennomføring

Prosessleder henger på forhånd opp arket og skriver oppgaven med store bokstaver i sentrum av arket. Hvis en ønsker å styre innspillene i en bestemt retning: Tegn inn grener som går ut fra sentrum av hjernekartet og skriv på stikkord på hver enkelt gren. Hvis for eksempelvis teamet (skrevet i midten) er ny organisasjon, kan eksempelvis stikkord på "grenene" være geografisk plassering, kompetanse, organisasjonsstruktur, og lederkrav.

Hvis prosesslederen ønsker kun fritenkning og kreative innspill omkring en problemstilling, skriver han kun oppgaven i midten på arket. Deltakerne finner deretter frem hva som skal være de viktige underområdene ("grenene").

Gruppen sitter i en halvsirkel foran selve hjernekartet.

Fra dette utgangspunktet er det tre alternativer:
A) Prosessleder leder seansen og tegner hjernekartet mens deltakerne kommer med innspill
B) Deltakerne tegner selv hjernekartet
C) Prosessleder starter grovtegningen av hjernekartet og overlater arbeidet til deltakerne når grovstrukturen (de nødvendige "grenene") er kommet på plass

Det anbefales at deltakerne selv går frem til kartet og tegner/ skriver på sine innspill. Dette skaper en dynamisk og involverende prosess som gir gode muligheter til at deltakerne kan bygge på hverandres ideer. (En kreativ ide skapes på bakgrunn av en sammenstilling av ny informasjon).

Når hjernekartet er tegnet ferdig, alle har fått kommet med sine innspill og de er skrevet ned, må arbeidet oppsummeres. Dette kan gjøres på flere måter, eksempelvis:
- Oppsummere de tre til fem viktigste punktene fra arbeidet
– Lag en oppsummerende flip
- Tegne et nytt forenklet og oppsummerende hjernekart

Et slikt hjernekart kan også rulles sammen og benyttes ved senere anledninger. Eksempelvis til presentasjoner, henges opp i kontorlandskapet som en "reminder", oppdatere medarbeidere som ikke deltok (hurtig gi et helhetsbilde) osv.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Visualisering

Meny verktøykasse

Brainstorming