HVORDAN LAGE GODE LEVE- OG SPILLEREGLER FOR TEAMET?

Start med hvilke erfaringer deltakerne har når det gjelder gode spilleregler i team. Hva har vært suksesskriteriene når man har lyktes, og spillereglene har blitt levende og blitt brukt i organisasjonen/ teamet. Hva har skjedd når spilleregler kun har blitt en happening/ floskler man har arbeidet med på en samling, for deretter å bli hurtig glemt når hverdagen setter inn? Hvordan ønsker vi at våre spilleregler skal fungere?

Fokuser på viktigheten av noen enkle krav til gode spilleregler:

- En spilleregel må omhandle vår felles hverdag, og ikke kun gjelde enkeltpersoner.

- En spilleregel bør formuleres på en slik måte at det aldri er noen tvil på hvorvidt den brytes eller ikke.
  En god spilleregel kan lett måles/ vurderes om den holdes eller brytes. En spilleregel er en standard
  teamet har bestemt seg for å etterleve.

- Alle må vær enige om en spilleregel, og under utarbeidelsen plikter alle å si klart i fra hvis en regel er
   noe de ikke føler de kan stå for.

Et eksempel: "Vi skal ha åpenhet i teamet" er mere en frase og en intensjon fremfor en god spilleregel. Det er veldig vanskelig å måle eller vurdere om alle i teamet til enhver tid er åpne. Andre eksempler på dårlige spilleregler som er vanskelige å konkretisere om de blir etterlevd eller ikke er "Hos oss er det god takhøyde i vår kommunikasjon" og "Vi gir hverandre tilbakemeldinger".

Gode eksempler på spilleregler kan være:

                    "Når vi er på reise vet alltid sentralbordet hvor vi befinner oss"

                    "Vi har ukentlige ledermøter. Alle møter forberedt til ledermøtene"

"Vi viser respekt for hverandres tid i våre ledermøter: Vi møter presis til avtalt tid,

svarer ikke mobiltelefoner, og vi går ikke ut og inn av våre møter".

Hvis prosesslederen har vanskeligheter med å bli konkret omkring en spilleregel vil spørsmål som: "Hva vil dette konkret medføre i handling/ opptreden?", "Hva vil dette konkret ha og si i våre ledermøter?", "Hvordan forholder vi oss i praksis overfor hverandre på bakgrunn av dette?".

Deltakerne kan gjerne ha forberedt noen forslag til spilleregler i forkant av samlingen. Hvis dette ikke er gjort bør det settes av tid til å tenke litt før selve prosessen starter. Dette kan f.eks. gjøres ved en individuell refleksjon, samtaletur mv. Foreta deretter en runde hvor hver enkelt får komme med hva han/ hun synes er viktig. Coachen spiller her en viktig rolle med å styre, gjennomføre og oppsummere denne prosessen. Etter at hver enkelt har fått bidratt med sitt syn vil typiske prosesspørsmål være:

                * Hvilke spilleregler skal gjelde for teamet vårt?

                * På hvilke områder er det viktig å ha spilleregler i vårt team?

                * Er spille- og levereglene utformet slik at vi lett kan avgjøre når de ikke følges?

                * Hva er konsekvensene av å bryte spille- og levereglene? Hvordan følger teamet opp
                   dette? Hvem er ansvarlig for å ta opp brudd med rette vedkommende?

Ved slutten av prosessen bør det avtales hvem som er ansvarlig for en visuell utforming av spillereglene og distribuere dem til alle i teamet.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Teamevaluering

Meny verktøykasse

Akvariet