HVEM ER DU?

Formål:

Bli kjent med mennesker en ikke kjenner fra før, og trene evnen til å lytte.

Antall deltakere:

Ingen spesiell begrensning.

Tidsramme:

1 – 2 timer.

Gjennomføring:

Teamet/ gruppen deles opp i par som skal intervjue hverandre med formål å lære motparten bedre å kjenne. Typiske områder spørsmålene dreier seg om:

Parene får ca. 20 minutter til dette. (Totalt 40 minutter på hvert par). Deretter samles teamet/ gruppen, og er det flere enn fire par deles gruppen opp. Deltakerne rapporterer i gruppen som om de selv var den personen de nettopp har intervjuet. (De har på forhånd ikke fått fortalt at de skal gjenfortelle hverandres "livshistorie"). En måte å gjøre dette på er at A stiller seg bak B som sitter, og i jeg-form formidler det vedkommende har fått frem i intervjuet.

Etter hver presentasjon får den som får gjenfortalt sin historie mulighet til å korrigere og gi en kort kommentar til det som har blitt fortalt.

Etter at alle har fortalt fra "sitt" intervju, kan prosesslederen stille følgende spørsmål:

 1. Hvor dyktig var du til å lytte?
 2. Ville du lyttet bedre hvis du visste du skulle gjenfortelle etterpå?
 3. Hvordan var følelsen av å "være" den andre personen?
 4. Hvor godt synes du intervjueren lyttet og reagerte på det du sa?

tilbake.gif
         (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif
        (616 bytes)
Bytt deg kjent

Meny verktøykasse

Musikalsk medley