DEXLER & SIBBITS MODELL FOR ET TEAMS UTVIKLINGSFASER:

© Stein Tore Nybrodahl.

Modellen bygger på at et hvert team gjennomgår noen spesielle faser i sin utvikling mot et velfungerende team. Forskning har vist at stort sett alle team gjennomgår disse fasene, men det er veldig ulikt hvor lenge forskjellige team befinner seg på de ulike stegene.

1. Orienteringsfasen
2. Tillitsbygging
3. Mål og roller
4. Commitment
5. Implementering
6. Topp prestasjoner - "WOW!"
7. Fornyelse

1. ORIENTERINGSFASEN

Hva brukes det energi på?

Typisk atferdstrekk:

Fokuserte arbeidsoppgaver:

- Forstå hva som er oppgaven 
  som skal løses
- Hva er det egentlig vi skal
  gjøre
- Hva kan jeg bidra med?
- Har jeg lyst/ må jeg delta?
- Hva får jeg igjen for å delta?
- Hva går jeg glipp av hvis jeg
  velger å gå inn?
- Nyfikenhet
- Spenning
- Forventing
- Forhåpninger
- Positive følelser
- Interesse
- Glede
- Entusiasme
- Usikkerhet
- Frustrasjon
- Avventende
- Forvirret
- Rekruttere og forespørre teamets
  medlemmer
- Innledende kontakt
- Samle data og informasjon om
  oppgaven
- Individuelt forsøke å definere
  oppgaven som skal løses
- Individuelt foreta valg og avgjøre
  deltakelse
- Avholde første møte
- Ofte velges en leder (ansvar)

2. TILLITSBYGGING

Hva brukes det energi på?

Typisk atferdstrekk:

Fokuserte arbeidsoppgaver:

- Hvem er de andre i gruppen?
- Hva står de for?
- Hva er deres kompetanse og
  erfaring?
- Godtar gruppen meg?
- Hva vil være min plass i
  gruppen?
- Hvordan er min innflytelse?
- Hvordan kan jeg hevde meg?
- Hvilke roller og adferd er
  akseptert i gruppen?
- Hvem er lederen (formelt og
 
uformelt)
- Åpen interesse
- Teste ut hverandre
- Entusiasme
- Positivitet
- Motivert
- Oppmuntring
- Åpenhet (hvis tillit)
- "Vitsehistorier"
- Prater mye om ufarlige ting
  og andre
- Skjulte intensjoner
- Mistillit og mistro (lukker seg)
- Usikkerhet/ uro
- Frustrasjon
- Utålmodighet
- Selvhevdelse
- Innledende møte(r)
- Reise bort sammen for å bli bedre
  kjent
- Forventningsavklaring
- Gjøre noe sammen. Gjerne noe
  annet enn ordinært arbeide.
- Bli-kjent runde /biografi-arbeide:
  Fortelle om seg selv
- Åpne eller lukkede diskusjoner
- Fokus på mer enn arbeids-
  oppgaver

3. MÅL OG ROLLER. (Den vanskeligste fasen)

Hva brukes det energi på?

Typisk atferdstrekk:

Fokuserte arbeidsoppgaver:

- Hva er min oppfatning av hva
  vi skal oppnå?
- Felles oppfatning av våre mål
  og hvor vi skal
- Er vi egentlig enige i det
  grunnleggende?
- Individuell status i teamet
- Kan jeg stå for det vi
  planlegger å gjøre ( i tråd med
  mine verdier?)
- Synliggjøring av egen
  kompetanse og erfaringer
- Diskusjoner på metodevalg
  og fremgangsmåter
- Fokus på lederens
  egenskaper. Er
  vedkommende dyktig nok?
- Hva er akseptabel atferd i
  teamet?
- Vi ha fremskritt!
- Aksept
- Tillit
- Engasjement
- Fortrolighet
- Skrytende atferd
- Konkurranse
- Konflikter flyter opp
- Maktkamp
- "Høye albuer"
- Skaffe seg innflytelse
- Irritasjon
- Kritikk
- Forsvarsposisjon
- Følelsesmessig engasjement
  (+/-)
- Utålmodighet over uavklarte
  forhold
- Anspenthet
- Personlige diskusjoner (jeg/
  du/ oss)
- Klikkdeling/ velge side
- Betvile andres kompetanse
  og erfaringer
- Diskutere seg frem til en felles
  forståelse og enighet om hva som
  skal gjøres og hvordan
- Sette opp mål og delmål (har en
  tendens til å bli urealistiske)
- Finne teamroller
- Fastsette en endelig organisering
  av teamet
- Velge leder hvis dette ikke er gjort 
  (ofte via majoritetsvalg)
- Kartlegge kompetanse (ofte fokus
  på hva som mangler)
- Lage møteplaner og finne
  møtestruktur
- Diskutere arbeidsoppgaver og
  fordele ansvar

4. COMMITMENT

Hva brukes det energi på?

Typisk atferdstrekk:

Fokuserte arbeidsoppgaver:

- Finne og bli enige om felles
  retning
- Hva skal være vår felles
 
ledestjerne
- Enighet om fordeling av
  ansvarsforhold
- Teamet er enige om veien
   videre og hva som bør gjøres
- Aksept av teamets
  medlemmer
- Begynnende fortrolighet og
  tillit
- Følelse av enhet
- Starter å se hverandres
  sterke og svake sider
- Avhengighet av hverandre
- Behov for hjelp/ støtte
- Selvstendighet
- Forvirring
- Konflikter og krangel
- Definere felles visjon
- Ha felles ambisjonsnivå
- Revurdere mål/ delmål og finne
  realistiske og SMARTE mål
- Klare tidsfrister og ansvarsforhold

5. IMPLEMENTERING

Hva brukes det energi på?

Typisk atferdstrekk:

Fokuserte arbeidsoppgaver:

- Teamet forsøker å oppnå
  harmoni
- Unngå konflikter
- Arbeidsoppgavene. Nå
 
det gå fremover..
- Fokus på realitetene
- Åpne diskusjoner om
  gruppens indre dynamikk
- Følelse av sterkere enhet i
  teamet
- Vennlighet
- Tillit
- Åpne konfrontasjoner med
  konstruktiv kritikk og åpne
  tilbakemeldinger
- Aksept av teamets regler
- Få arbeidet gjort. Drive.
- Definere klare og aksepterte
  spilleregler (normer)
- Slik gjør vi det i teamet vårt
- Lage en teamkontrakt (hvis
  nødvendig)
- Få en god møtestruktur som
  fungerer

6. TOPP PRESTASJONER – "WOW!". (Målet å komme for ethvert team).

Hva brukes det energi på?

Typisk atferdstrekk:

Fokuserte arbeidsoppgaver:

- Arbeidsoppgavene
- Få ting gjort
- Gode og nære
  samarbeidsrelasjoner
- Finne løsninger sammen med
  de andre
- Benytte seg av og lære av
  andre teammedlemmers
  sterke sider
- Teamets medlemmer utvikler
  seg konstruktivt
- Synergieffekter av teamwork
- Positivitet
- Vennlighet og vennskap
- Respekt
- Lojalitet
- Aksept av individuell ulikhet
  (sterke og svake sider hos
  den enkelte)
- Høyt arbeidstempo og god
  fremdrift
- Fleksibilitet
- Stor åpenhet
- Fri og flytende diskusjoner
- Åpen og ærlig
  kommunikasjon
- Gruppetankegang
- Akseptert å vise følelser
- Taushet er ikke ubehagelig
- Konstruktiv kreativitet
- Økt fysisk kontakt
- Løse teamets oppgaver rakst og
  effektivt
- Kollektivt ansvar for
  oppgaveløsning
7. FORNYELSE

Hva brukes det energi på?

Typisk atferdstrekk:

Fokuserte arbeidsoppgaver:

- Hva vil jeg gjøre i fremtiden?
- Er jeg fornøyd med dagens
  situasjon?
- Utvikler jeg meg eller står jeg
  på stedet hvil?
- Er jeg i en læringsposisjon?
- Dybdefokus på verdier: Hva
  står den enkelt for, og går vi
  (teamet) i en retning jeg kan
  stå for og ønsker?
- Gjøre personlige valg
- Faglig og personlig utvikling

- Tilfredshet
- Utilfredshet
- Engasjement
- Utbrenthet
- Positiv interesse for å være
  med videre
- Negativ interesse for å være
  med videre
- Selvstendighet
- Savn av "noe"
- Individuell valgsituasjon: Hva
  gjør jeg fremover?
- Faste rutiner og arbeidsmønstre
- Evaluering (av teamet og på
  individnivå)
- Hvor revitalisere teamet?
- Nye arbeidsoppgaver?
- Går noen ut?
- Hvem kommer inn? (Rekruttere…)
- Ny teamutviklingsperiode

Noen kommentarer:

Noen team kan gå fra fase 1 til 4 i løpet av et første møte. Andre trenger måneder, kanskje år for å komme til samme stadiet, og noen vil ha store vansker for å komme dit. Målet for et team bør være å komme til fase 6, og oppnå topp prestasjoner, men noen team vil aldri komme på fase 6.


Teamets utviklingsfaser

Hovedside

Innledning