Visual illusion 10: UNG OG GAMMEL MANN.     

ill8.jpg (37456 bytes)

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    nesteside.gif (616 bytes)             FASIT