Visual illusions: Poggendorfs illusjon. 

Poggendorf.jpg
        (44891 bytes)                                           

     tilbake.gif (599 bytes)     meny.gif (592
         bytes)