HVORDAN BALANSERE EGEN ARGUMENTASJON OG SPØRSMÅLSSTILLING?

Dette stoffet er hentet fra Peter Senges "The Fifth Discipline Fieldbook", hvor det er bearbeidet av Rick Ross. Foruten eget materiale har han hentet stoff fra Diana McLain og Philip McArthur i Action Design og fra boken "The Fifth Discipline" av Peter Senge.


1. Hvordan forbedre din evne til å bygge opp en argumentasjonsrekke uten å bli misforstått.

Dette vedlegget kan være til hjelp når du ønsker å trene opp din evne til å argumentere for ditt eget syn samtidig som du minimaliserer risikoen for å bli misforstått. Dette øker sjansen for å lære om du har fått med deg alle relevante fakta, og om du trekker de riktige slutningene. Vedlegget henspeiler spesielt på argument- og undersøkelsesmatrisen i punkt 5, og slutnings-stigen i punkt 6.

 Gjør tankeprosessen din "synlig" ved å gå sakte opp din egen slutningsstige.

Det du kan gjøre...... Det du kan si.......
Uttrykk dine antakelser. Konkretiser og beskriv de fakta og data som førte deg til dem. «Det jeg tenker er....., og slik kom jeg frem til det.......»
Forklar dine antakelser «Jeg antar at.......»
Gjør din egen slutning klar og tydelig fordi......., «Jeg kom til denne konklusjonen
Jeg trekker følgende slutning......»
Forklar hvem ditt synspunkt vil påvirke, på hvilken måte og hvorfor.  
Eksemplifiser og illustrer. Dette er et meget sterkt virkemiddel. «Jeg har et klart bilde av hvordan dette vil bli. Jeg vil illustrere det på følgende måte......."
Mens du snakker: Tenk også på hvordan dine utsagn oppfattes av den andre.  

 

Gjør tankeprosessen din «synlig», og inviter andre inn på du ulike trinnene i din egen slutningsstige.

Det du kan gjøre...... Det du kan si.......
Oppmuntre andre til å prøve ut og teste dine antakelser og data (din mentale modell). «Hva synes dere om det jeg nettopp sa?»
«Ser dere noen feil med mine slutninger?»
«Hva kan dere legge til?»

 

Ofte vil vi i vanskelige situasjoner innta en defensiv/ passiv holdning. En måte å unngå dette på er å minne seg selv på følgende: «Hvis det jeg argumenterer for faktisk er en god løsning, så vil den bare bli bedre desto mer den testes ut.....»

Det du kan gjøre...... Det du kan si.......
Ikke skjul de områdene der du selv føler deg usikker. Dette vil ikke gjøre deg sårbar, men flytte oppmerksomheten fra din slutning til andre alternativer. Dette kan bidra til å forbedre gruppens felles tenkning. «Dette kan dere virkelig hjelpe meg med å tenke igjennom.......»
Når du argumenterer: Lytt og forhold deg åpen til innspill fra andre. Oppmuntre til at det fremmes ulike synspunkt. «Ser dere det annerledes?»

 

2. Hvordan bedre forstå andres beslutninger ved å stille spørsmål og undersøke.

Når du ønsker å undersøke og forstå andres slutningsstiger, kan du spørre andre om de kan gjøre sin tankeprosess «synlig» for deg. Du kan hjelpe dem til å begeve seg nedover deres egen slutningsstige. Dette betyr ikke nødvendigvis at du er enig eller at du lar deg overbevise, men det hjelper deg til å forstå hvordan motparten har kommet frem til sin konklusjonen.

Det du kan gjøre...... Det du kan si.......
Lede motparten forsiktig nedover vedkommendes slutningsstige for å finne ut hvilke data og fakta han/ hun bygger sin tenkning på. "Hva får deg til å komme til denne konklusjonen?"
"Kan du fortelle meg hvilke data du bygger beslutningen din på?"
Unngå å bruke et aggressivt språk. Dette gjelder spesielt overfor mennesker som ikke kjenner denne teknikken. Unngå ledende spørsmålog at motparten går i forsvar. Unngå uttalelser som: "Hva mener du?" og "Hva bygger du ditt resonnement på?"
En bedre måte å ordlegge seg på: "Kan du hjelpe meg til å forstå hvordan du tenker?"
Gå i dybden. Finn ut så mye du kan om andre resonnement. «Hva er ditt viktigste argument?»
«Hva er sammenhengen med det du nå sier og dine andre bekymringer?»
"Kan du hjelpe meg til å forstå hele ditt resonnement?"
Gi klart uttrykk for hvorfor du spør, og bakgrunnen for dine spørsmål. «Jeg spør om dine antakelser fordi......»
Undersøk det som blir sagt i en større sammenheng, og spør etter eksempler. «Hvordan henger dette sammen med.....»
«Kan du gi meg et eksempel eller en illustrasjon på......»
Unngå å fokusere på å "knekke" motpartens argumentasjon, samtidig som du fremmer ditt eget syn. Lytt i stedet aktivt om du kan lære noe av det som blir sagt.  

 

3. Hvordan møte synspunkt du er uenig i:

Det du kan gjøre...... Det du kan si.......
Spørre hva som leder frem til vedkommendes synspunkt eller beslutning. "Hvordan kom du frem til dette?"
"Har du benyttet data som jeg har oversett eller ikke har sett betydningen av?"
Forsikre deg om at du virkelig har forstått poenget. "Hvis jeg forstår deg korrekt, så sier du......."
Tilby å vise de andre dine egne synspunkter. "Jeg vil gi deg noen av de data/ forutsetninger som er viktige for meg, og be deg om å tenke gjennom hvordan de kan påvirke ditt resonnement.....".
Si hva du tenker. Gjør "tankeboblene" dine synlige. "Når du sier.....tenker jeg......Det bekymrer meg at .............."
Konkretiser dine motforestillinger, og beskriv hva det er som ligger til grunn for dine slutninger. "Jeg ser dette på en annen måte ut fra følgende resonnement......."

 

4. Hvordan komme deg ut av en "blindgate"?

Det du kan gjøre...... Det du kan si.......
Aksepter at dere står fast, og velg dine utsagn på bakgrunn av dette. "La oss nå stoppe opp et øyeblikk og spørre oss selv........"

Fokusere på data/ fakta og gå nedover på slutningsstigen.

"Hva er det vi med sikkerhet vet av data/ fakta?"
"Hva er det vi aner er sant, men som vi ikke har sikre data på ennå?"
"Hva er det vi ikke vet - og hva er det vi må akseptere at vi ikke kan vite noe om?"
Fokuser på informasjon som vil bringe kommunikasjonen fremover. "Hva er vi enige og uenige om?"
Se på andres mentale modeller som brikker i en større sammenheng. "Kan det være at vi starter med utgangspunkt i to ulike antagelser? Skal vi i tilfelle sjekke hvordan de er oppstått og hva de består i?"
Spør hva som kan få en person med motsatt syn til "å se det hele fra et annet ståsted". "Hva må til for at du skal ta det andre alternativet i betraktning?"
Bruk hele gruppen for å komme tilbake til utgangspunktet for situasjonen. "Det føles som vi har havnet i en blingate. Jeg er redd for at vi skal skilles uten å ha oppnådd enighet og kommet til en dypere forståelse.
Har noen av dere ideer som vil hjelpe oss til å klargjøre vår egen tenkning?"
Avslutt ikke diskusjonen med en enighet om at dere er uenige. "Jeg forstår ikke/ får ikke helt tak i, antakelsene som gjør at vi ikke blir enige....."
Unngå å bygge din egen argumentasjonsrekke når en annen prøver å klargjøre sin tenking og sitt resonnement.

 

tilbake.gif (599 bytes)

opp.gif (1348 bytes)

meny.gif (592 bytes)

Gode åpningslinjer

Toppen av siden

Hovedside