ARGUMENT- OG UNDERSØKELSESMATRISEN.

© Tekst/ grafikk: Stein Tore Nybodahl

"Naturen har gitt menneskene en tunge, men to ører, for at vi skal høre dobbelt så mye som vi sier"
Latinsk ordspråk

Et hjelpemiddel for å kommuniserer i læringsmodus er argument- og undersøkelsesmatrisen. : (Argument- og undersøkelsesmatrisen ble utviklet av Diana McLain Smith). Den viser på en enkel måte sammenhengen mellom å hevde sitt eget syn, samtidig som du stiller spørsmål. Horisontalt viser matrisen hvor sterkt en person argumenterer for sitt eget syn, og vertikalt vises i hvilken grad vedkommende undersøker motpartens syn ved å stille spørsmål. Kunsten ligger å balansere disse dimensjonene ut i fra hva som er mest hensikts-messig i enhver gitt situasjon. Valgene omkring gode åpningslinjer og hvordan balansere argumentasjon og spørsmålsstilling under dette emnet vedrørende dette. (NB! Vær igjen bevisst på at læringsmodus ikke er det mest optimale i enhver situasjon).

a-u-matr.jpg (27530 bytes)

FIGUR 1: Argument- og undersøkelsesmatrisen.

Vi bruker en stor del av vår tid i oppveksten til å kunne artikulere og forfekte våre meninger med kraft og styrke. Dette er også noe vi har blitt lært opp til blant annet gjennom skolen. Med økende ansvar i organisasjoner må vi ofte ta tak i problemstillinger som er både komplekse og gjensidig avhengige av hverandre, og der ingen enkeltindivider kjenner svaret alene. Behovet for å tenke sammen og nå frem til ny innsikt vil derfor være økende. På dette stadiet trenger vi å lære å balansere argumentering for eget syn og vårt eget resonnement mot aktiv undersøkelse av motpartens syn på saken.

Å balansere undersøkelse mot argumentering utfordrer ofte våre sterkeste og mest avholdte overbevisninger (mentale modeller). Dette er en av grunnene til at dette er så vanskelig å mestre. Argumentering kan ofte få form av et slags «diktat» av egne meninger, og undersøkelse kan i noen sammenhenger ta form av et «forhør» uten sensivitet for den andres situasjon.

FIGUR 2: Argument- og undersøkelsesmatrisen: Blandingsforhold og kvalitet.

I vår daglige kommunikasjon vil det være et blandingsforhold mellom i hvilken grad vi argumenterer for eget syn og hvor mye vi undersøker motpartens syn. Det samme gjelder kvaliteten på hvordan vi gjør dette. Det beste blandingsforholdet mellom argumentasjon og undersøkelse vil være forskjellig fra situasjon til situasjon (jfr. i hvilke situasjoner kontroll- og læringsmodus fungerer best). Nedenfor er det vist ulike blandingsforhold av de to dimensjonene, og hvor i matrisen de plasserer seg:

FIGUR 3: Argumentajons- og undersøkelsesmatrisen: Ulike kommunikasjonsmønstre.

Les gjennom matrisen og se om du kan kjenne igjen noen av dine egne kommunikasjons-strategier i ulike situasjoner, eller om du finner noen som du klart kan relatere til andre du kjenner godt. Vær bevisst på at de ulike strategiene hver for seg kan være meget nyttige i gitte situasjoner. Ønsker du å kommunisere i læringsmodus bør du imidlertid bevege deg opp i matrisens øvre høyre hjørne.

Argumentasjons- og undersøkelsesmatrisen er et hjelpemiddel til å analysere din egen kommunikasjon med henblikk på hvordan du kommuniserer i kontroll- og læringsmodus. Spesielt når du ønsker å benytte læringsmodus kan matrisen være et godt hjelpemiddel å ha i bakhodet. Den vil også kunne hjelpe i deg i bevisste skifter mellom kontroll- og læringsmodus.

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

To ulike modus

Toppen av siden

Slutningsstigen