PLANLEGGING AV EN PEDAGOGISK FREMFØRELSE

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

"Den kaken som en selv baker, er den som best smaker"
Norsk ordspråk.

Tenkeren.jpg (3029
     bytes)Når vi skal planlegge en presentasjon starter vi som oftest med innholdet og planlegger vår fremførelse ut fra dette. Vi skal her se på en alternativ planleggingsmetode med utgangspunkt i intensjoner og rammer.

INTENSJONER.

Intensjoner er det vi ønsker å oppnå med vår fremførelse. Det er viktig å skille mellom mål og intensjon. Et eksempel på dette kan være å gjennomføre et møte. Å gjennomføre møtet er målet, mens hvorfor en skal holde møtet er intensjonen. Intensjoner er en beskrivelse av en tilstand.

Eksempler på intensjoner med å gjennomføre et treningsprogram i en organisasjon kan være:

- Oppnå resultat, lønnsomhet og arbeidsmål
- Bevisstgjøre de ansatte omkring et bestemt emne
- Forbedre det generelle servicenivået i organisasjonen

Intensjoner kan være både bevisste, ubevisste og skjulte. Det vil være en stor fordel om du selv klarer å avdekke dine egne ubevisste intensjoner, og arbeide med dem. Et eksempel kan være et foredrag hvor foreleseren har en bevisst intensjon om å informere om et tema, samtidig som han ubevisst har en intensjon om å overbevise forsamlingen om at hans syn på saken er det riktige. En slik ubevisst intensjon vil påvirke fremførelsen og presentasjonen.

Skjulte intensjoner er bevisste men ikke uttalte. Dette er intensjoner vi «holder bak ryggen og skjuler for andre». Skjulte intensjoner vil som regel dominere og «overskygge» de uttalte/ bevisste funksjonene. Et eksempel på en slik skjult intensjon kan være en møteleder som bevisst forsøker å selge sin egen enhet i et møte omkring organisasjonsutvikling.

Når du planlegger en fremførelse kan du vurdere fra situasjon til situasjon hvorvidt du ønsker å vise, si eller gjøre intensjonen «synlig» eller om du ikke ønsker å fokusere eller opplyse om dette.

Eksempler på overordnede intensjoner (tilstander hos målgruppen) som du ønsker å oppnå kan være:

Overføre kunnskap Motivere Skremme
Informere Selge Forvirre
Involvering Oppnå respekt Manipulere
Ansvarliggjøring Enighet Irritere
Underholdning Imponere Overbevise

I tillegg kan intensjoner være knyttet langt mere konkret til innhold. En kobling mellom disse to typene av intensjoner vil ofte være det beste.

Klarhet på intensjon (hva en ønsker å oppnå) er første bud for vellykket pedagogikk.

 

RAMMER

Rammer er først og fremst pedagogiske aktivitetsrammer. Dette er ulike måter du kan velge å arbeide på for å oppnå intensjonen på en best mulig måte. Eksempler på ulike aktivitets-rammer kan være:

Demonstrasjon Lesing Evaluering
Forelesning Dialog Lek
Rollespill Gruppearbeid Instruksjon
Tavle Parøvelse Metaforer
Flip-over Refleksjon Fysiske utendørsaktiviteter


Tidsrammer
er en annen form for ramme som kort og godt angir tidsforbruket på hver enkelt aktivitetsramme/ totalt tidsforbruk.

Fysiske rammer beskriver f.eks. hvilke omgivelser vi legger aktivitetene omkring. Eksempel:

Utendørs Regional/ sentral gjennomføring Lederdeltakelse
Rundt en peis Store/ små grupper Isolert sted
Sittende i ring Anbefalt gruppestørrelse Billig/ dyr standard
Stort/ lite lokale Naturlige arbeidsteam Byhotell/ distriktshotell

Når intensjonene er klare fastlegges rammene (slik at intensjonene oppnås på en best mulig måte). Et eksempel: Vi skal gjennomføre et informasjonsmøte omkring ny hovedavtale. Intensjonene er å informere, ansvarliggjøre og involvere ledere omkring daglig operativ benyttelse av ny hovedavtale.

Lyspare.jpg (4033
     bytes)Rammene for presentasjonen planlegges slik:

- Metafor - 5 min.
- Forelesning - 10 min.
- Overheads - 10 min.
- Gruppearbeide - 2 timer
- Presentasjon i plenum -1 time

 

Innholdet planlegges først når rammene er klare (gjerne relativt grovt), f.eks:

Metafor : En eventyrfortelling om kongen som skulle innføre nye lover i landet.
Forelesning : Gjennomgang av 10 punkter i den nye hovedavtalen. Bruk av flip-over.
Overheads : Omkring lederens nye rolle og ansvarsområder: "Hva betyr dette for meg?"
Gruppearbeid : Diskusjon omkring det presenterte og formulering av aktuelle problemstillinger.

Presentasjon : 15 minutters presentasjon av gruppearbeid fra hver gruppe.

Poenget med å planlegge innhold til slutt er å fokusere på hva en ønsker å oppnå, og hvordan dette best kan gjennomføres. For mange detaljer og planlegging på innhold medfører en stiv og lite ledig presentasjon. Planlegg innholdet relativt grovt og improviser! Dette gir det beste resultatet. En tommelfingerregel kan være: Fasthet på intensjoner og rammer, frihet på innhold.


Oppsummering av metode for planlegging av fremførelse:

1. Start med intensjonen. Hvilket mål/ resultat ønsker du å oppnå? Dette skal kunne beskrives som en tilstand.

2. Vurder og velg hvilke rammer som egner seg best for å oppnå intensjonen.

3. Planlegg innhold (gjerne på et ikke alt for detaljert nivå).

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

meny.gif (592
          bytes)

Pedagogisk modell

Toppen av siden

Hovedside