Koblingen mellom en medarbeiders kompetansenivå og lederstil

 Under situasjonsanalysen i kapittelet 4 ble de 4 kompetansenivåene gjennomgått. Kompetanse ble definert som:

Evne: Kunnskap, erfaring og ferdigheter som et individ eller en gruppe har for å løse en bestemt oppgave eller en aktivitet.

Vilje: Motivasjon, engasjement og forpliktelse til å utføre en konkret oppgave eller aktivitet. Dette inkluderer også hvorvidt man er selvsikker eller utrygg på å løse en oppgave.  

I sine første arbeider knyttet Hersey & Blanchard kompetansenivå og lederstil sammen på følgende måte:

Er medarbeideren inkompetent og demotivert så er den riktige lederstilen instruerende

Er medarbeideren inkompetent men motivert er den riktige lederstilen rådgivende

Er medarbeideren kompetent men mangler motivasjon er den riktige lederstilen medvirkende

Er medarbeideren kompetent og motivert er den riktige lederstilen delegerende

For mange var de to første koblingene på instruerende og rådgivende lederstil vanskelig å akseptere. La oss se litt nærmere på dette:

Instruerende lederstil: Hvis man sto overfor en medarbeider som manglet både kompetanse og motivasjon – eksempelvis en omplassert medarbeider som ikke liker sine nye oppgaver – ville en lederstil med lav støtte være lite hensiktsmessig. Så lenge medarbeideren ikke er motivert for jobben kan ikke lederen bare la vedkommende seile sin egen sjø uten noen form for støtte, og bare kontrollere og detaljstyre arbeidet som skal gjøres. Dette ville med stor sannsynlighet medføre at medarbeideren bare gikk enda mer i lås og ble enda mindre motivert. I et slik tilfelle ville det være langt mer hensiktsmessig å både ha en høy grad av styring og støtte, ettersom det medarbeideren trenger er en innføring og jobben og en motiverende støtte fra lederen slik at lysten på jobben øker.

Rådgivende lederstil: Hvis man står overfor en medarbeider som mangler kompetanse men som er motivert – en typisk nytilsatt – tilsier Hersey og Blanchards første modell en rådgivende lederstil med høy styring og høy støtte. Men hvorfor bruke mye energi på støtte og motivasjon på en medarbeider hvor motivasjonen allerede er på topp? Det viktige utfordringen overfor en slik medarbeider er å gi vedkommende en innføring i jobben slik at han eller hun raskest mulig når et godt mestringsnivå på sine arbeidsoppgaver.

Med pedagogiske briller virket ikke Hersey & Blanchards kobling mellom kompetansenivå og lederstil hensiktsmessig når det gjelder de to første lederstilene – instruerende og rådgivende ledelse. Kenneth Blanchard endret derfor modellen etter 

en tid, noe som også allerede var gjort av mange som benyttet modellen i praktisk bruk og innså dette pedagogiske problemet. Endringen besto i at kompetansenivå 1 og 2 byttet plass i modellen, som dermed fremsto i en mer troverdig utgave:

Oppsummert: I forhold til det opprinnelige arbeidet Hersey og Blanchard gjorde på koblingen mellom kompetansenivå og lederstil er kompetansenivå 1 og 2 byttet om på de seneste arbeider gjort av Blanchard, og er nå den allment anerkjente teorien.

Grunnen til at jeg velger å påpeke denne forskjellen er at det finnes bøker hvor noen benytter modellens første utgave mens andre benytter den andre. På internett florerer det av ulike tolkninger og utgaver, så i sum kan dette bli ganske forvirrende. 

Modellen for situasjonsbestemt ledelse slik vi kjenner den i dag fremstår slik:

Medarbeiderens kompetanse Lederstil


Mangler kompetanse men er motivert

- K1-

Instruerende lederstil
- S1 -


Mangler kompetanse og er
demotivert og uvillig

- K2 -


Rådgivende lederstil
- S2 -


Er kompetent men demotivert og uvillig
- K3 -

Medvirkende lederstil
- S3 -


Er kompetent og motivert
- K4 -

Delegerende lederstil
- S4 -


Oppsummert viser modellen:

Totalmodellen for situasjonsbestemt ledelse:

Hovedside De 4 lederstilene Innledning