BRUK AV HJERNEKART.

© Stein Tore Nybrodahl/ Hans Olav Håkonsen.

Spindelvev.jpg
       (4570 bytes)Bruken av hjernekart tar sitt utgangspunkt i hjernens måte å arbeide på. Hjernen er en mester i å se sammenhenger, forenkle og gjenkjenne, og den lagrer informasjon på submodaliteter. Dette gjør den ved at nervetråder kobles sammen i hjernen. Kreative prosesser og ideskaping er i prinsippet nye kjemiske forbindelser som skjer i hjernen. Informasjonen vi hele tiden mottar er inntrykk vi får gjennom våre sanser: det vi ser, det vi hører, det vi berører, og gjennom lukt og smak. Når vi ser et stoppskilt i trafikken kobler hjernen dette lynhurtig til at vi skal stoppe bilen, og automatisk begynner alle de små operasjonene som skal til for at bilen stopper å settes i gang.

Hjernen fungerer ut fra sitt behov om å sortere og arbeide på logiske nivå. Et par eksempler kan forklare dette nærmere. Eple og appelsin er samme logiske nivå, mens eple og frukt er ulikt logisk nivå. Bil og båt er samme logiske nivå, bil og ratt er ulikt logisk nivå. Et eksempel på et medium som er bygd opp omkring logiske nivå er Internettstrukturen, hvor du kan "hoppe" mellom de ulike nivåene strukturen har. For hjernen er det viktig at den på en lett måte kan sortere og ordne informasjon på logiske nivå. Hjernekart er bygd opp etter dette.

Hjernekartmetodikken er laget på bakgrunn av hjernens evne til å se sammenhenger, forenkle, gjenkjenne, lagre på submodaliteter og arbeide med logiske nivå. Videre arbeider hjernen langt bedre når både høyre og venstre hjernehalvdel arbeider samtidig (benytter hele hjernen). Hjernekartmetodikken bidrar til at begge hjernehalvdelene aktiveres, spesielt fordi farger og den kreative prosessen med å tegne et hjernekart stimulerer høyre hjernehalvdel. Dette bidrar til økt læring.

Hjernekart kan brukes på alt mulig. Fra det helt enkle som å planlegge en ferietur til å arbeide med komplekse virkelighetsbeskrivelser. Det kan videre benyttes på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hjernekart er et glimrende hjelpemiddel til å sortere og forenkle informasjon. Det skaper oversikt, og bidrar til å gi et "fugleperspektiv" hvor du kan se all informasjon og sammenhengene fra helheten og ned i detaljene. Mye av det geniale ligger i at alt er beskrevet på ett ark (som kan variere i størrelse). Det mest vanlige er å benytte hjernekart individuelt. Enten som notatteknikk, eller til planlegging og kreative aktiviteter.

I teamsammenheng kan hjernekart først og fremst benyttes til å skape fellesskap, felles virkelighetsforståelse, utnytte medlemmenes ulike ferdigheter, og få frem personlige forskjeller. (Noen er for eksempel sterke på kreative innspill, andre er dyktige til å systematisere, noen ser sammenhenger osv.). I teamet er hjernekart også en utmerket metode for å arbeide med brainstorming og kreativitet. Hele denne boken ble f.eks. utarbeidet ved hjelp av brainstorming og hjernekartmetodikken.

På organisasjonsnivå kan hjernekart f.eks. benyttes til å arbeide med visjoner. Ved å arbeide med de ulike grenene som symboliserer de ulike dimensjonene i bedriftens nåsituasjon og aktuelle fremtidsbilde, kan det arbeides kreativt med reell virkelighetsforståelse og fremtidig målbilde.REGLER FOR HJERNEKART

Hjernekart-metodikken bygger på noen enkle regler og grunnstrukturer:

1) Sentrum i midten. Temaet for hjernekartet skrives alltid midt på arket. Symboliser gjerne temaet med en tegning. Alt etter hva du jobber med kan du benytte størrelser som A4, A3 eller «veggaviser».

2) Linjer.. Fra sentrum av kartet går det "grener" (linjer). Hver gren omhandler et emne/ tema Linjene skal være sammenhengende for samme emne - tema. Desto lengre ut på grenen du kommer, desto mere detaljert blir informasjonen. Linjene bygges opp ved at du sprer dem som logiske nivå utover kartet. (Desto lenger ut mot kantene du kommer, desto lavere logisk nivå).

3) Ord. Bruk kun ett ord ved kreativt arbeid på hver linje, maksimalt to ved studiearbeid. Finner du det derimot formålstjenlig og nyttig å skrive flere ord skal du bare gjøre dette. Finn din egen stil ut fra disse grunnprinsippene. Bruk både store og små bokstaver.

4) Bruk farger. Hovedlinjene har ulike farger. Dette bidrar til større oversikt og gjør det lettere å se sammenhengene. Farger stimulerer dessuten høyre hjernehalvdel.

5) Bruk nøkkelord. Nøkkelordet er "overskriften" på linjen. Bruk gjerne i tillegg tall, bilder og symboler. Desto mere hjernen har å knagge informasjonen på, desto bedre lærer og husker den.

6) Tilføy ny informasjon regelmessig etter hvert som du lærer mer om emnet.

Opp i et hjørne kan du også sette opp en tabell som viser når du har repetert hjernekartet. Får å få en best mulig innlæring bør hjernekartet ideelt sett repeteres etter 24 timer, en uke, en måned, tre måneder og ett år. Dette for å lagre mest mulig av informasjonen ned i hjernens langtidshukommelse. Du kan også sette et nummer utenfor hver «hovedgren» i kartets sentrum, slik at det blir lettere for deg selv og andre og vite i hvilken rekkefølge du skal lese «grenene».

Et annet hjelpemiddel i bruken av hjernekart er symboler. Ved at du benytter faste symboler forsterker du innlæringen, ettersom symboler på en langt sterkere måte går direkte på underbevisstheten. Faste symboler på faste gjøremål forsterker dermed innlæringen. Det er viktig at du selv lager ditt eget «arkiv» av dine egne faste symboler.


HJERNEKART OVER HJERNEKART:

Hjernekart over hjernekart

HJERNEKART OG FORMATER

Hjernekart kan lages i mange formater, og i stort sett hvilket format du selv ønsker. Spesielt spennende er det hva som skjer når det tradisjonelle A4-formatet sprenges, og en arbeider med store hjernekart i veggformat. Dette gir en sterk visuell effekt, og er godt egnet for gruppeprosesser. En slik metodikk gir ofte en sterk involvering og bidrar til å utnytte ulikheter i gruppen. Det skjer noe spesielt i både hjernen, i gruppen og på hjernekartet når denne metodikken blåses opp i veggformat. Det bidrar til kreativitet, læring og lagring på en helt ny måte. Dessuten er det en glimrende måte å forstå og få frem helhetssynet på, noe som håndteres av høyre hjernehalvdel.


ET EKSEMPEL PÅ HJERNEKART: BEGREPET SKOG.

Hjernekart skog

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Bevegelse

Toppen av siden

Hurtiglesning